ใบ ตม.เป็นอีกหนึ่งเอกสารสำคัญในการผ่าน ตม.หรือกองการตรวจคนเข้าเมือง ซึ่งใบ ตม.ของแต่ละประเทศก็จะมีลักษณะรวมถึงชื่อเรียกแตกต่างกันออกไป (ชื่อเรียกที่เรียกโดยทั่วไปคือ Arrival Card สำหรับขาเข้าประเทศ และ Departure Card สำหรับขาออกประเทศ ) ใครกำลังมีแพลนจะไปเที่ยวต่างประเทศฟังทางนี้ เพราะ Traveloka ได้รวมวิธีกรอกใบ ตม.อย่างละเอียด ของ 5 ประเทศท่องเที่ยวยอดนิยมมาไว้ให้ได้ดูเป็นตัวอย่างกัน

 

ใบ ตม.เป็นเอกสารสำคัญที่เราควรศึกษาก่อนเพื่อจะได้กรอกได้อย่างถูกต้องครบถ้วน หากเราศึกษาการกรอกใบ ตม.ไว้ก่อนเดินทางจะลดความผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้นระหว่างการกรอกจริงได้ ถ้าเอกสารการเดินทางพร้อม ใบตม.กรอกได้ถูกต้องเป็นระเบียบ เท่านี้ก็โล่งใจเตรียมตัวผ่าน ตม.ไปเที่ยวประเทศในฝันกันแบบฟินๆ ได้เลย

 

วิธีการกรอกใบ ตม.

การกรอกใบ ตม. ต้องกรอกเป็นภาษาอังกฤษเท่านั้น โดยลูกเรือจะแจกใบ ตม.ให้ตั้งแต่ตอนอยู่บนเครื่องบิน ซึ่งเราควรกรอกให้เรียบร้อยก่อนเดินทางถึงจุดหมาย บางประเทศใบ ตม.จะมีทั้งขาเข้าและขาออก ซึ่งเราต้องเก็บใบขาออกไว้ยื่นให้เจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองอีกครั้งก่อนออกเดินทางจากประเทศนั้นๆ แต่ก็ควรกรอกไว้ให้เรียบร้อยทั้ง 2 ใบตั้งแต่ได้รับมา ข้อมูลพื้นฐานหลักๆ ที่เราต้องกรอกมีดังต่อไปนี้

 

 • ชื่อ-นามสกุล
 • หมายเลขหนังสือเดินทาง
 • วันเดือนปีเกิด
 • เพศ
 • สัญชาติ
 • หมายเลขไฟลท์ / เที่ยวบินที่เราเดินทางไปสำหรับใบขาเข้า และเที่ยวบินที่เราเดินทางกลับสำหรับใบขาออก
 • จุดประสงค์ของการเข้าประเทศ
 • ที่อยู่และเบอร์ติดต่อระหว่างพักในประเทศนั้นๆ หากไปพักโรงแรมก็ให้ใส่ที่อยู่และเบอร์ติดต่อของโรงแรมที่เราพัก ถ้าพักหลายโรงแรมให้เลือกโรงแรมที่เราพักนานที่สุด หากไปพักบ้านญาติหรือเพื่อนก็ให้ใส่ที่อยู่และเบอร์ติดต่อของญาติหรือเพื่อนลงไป

 

1.ประเทศญี่ปุ่น

ขอบคุณรูปภาพ www.emagtravel.com

ใบ ตม.ของประเทศญี่ปุ่นจะมีเพียงใบขาเข้า หรือชื่อเรียกภาษาอังกฤษว่า Disembarkation Card for Foreigner เท่านั้น ช่องกรอกนามสกุลจะอยู่ก่อนชื่อ วันเกิดกรอกเป็นวัน เดือน ปีตามลำดับ ต้องระบุที่อยู่ในไทย ที่อยู่ในญี่ปุ่น จุดประสงค์การมาและระยะเวลาในการพักอยู่ในประเทศญี่ปุ่นด้วย จากนั้นให้เช็คช่องคำถาม 3 ข้อตามตัวอย่างในภาพด้านบน หากเช็คช่อง NO หรือไม่ก็ไม่ต้องอธิบายรายละเอียดเพิ่มเติม จากนั้นเซ็นลายเซ็นในเหมือนในหนังสือเดินทาง ใบขาเข้าด้านหลังจะกรอกก็ต่อเมื่อมีการตอบ YES หรือใช่ในคำถาม 3 ข้อของใบขาเข้าด้านหน้าเท่านั้นสามารถดูรายละเอียดการกรอกได้ตามรูปภาพข้างต้น และเลือกดูเที่ยวบินไปประเทศญี่ปุ่นในราคาพิเศษได้ที่นี่ คลิก

 

2. ประเทศจีน 

ขอบคุณรูปภาพ www.sh-immigration.gov.cn

ใบ ตม.ของประเทศจีน แบ่งออกเป็น ใบขาเข้า Arrival Card และใบขาออก Departure Card ช่องกรอกนามสกุลจะอยู่ก่อนช่องกรอกชื่อ การกรอกวันเดือนปีเกิด ให้เริ่มจากปี เดือนและวันตามลำดับ จีนเป็นประเทศที่ต้องขอวีซ่า ในใบ Arrival Card จึงต้องกรอกหมายเลขวีซ่าและสถานที่ออกวีซ่าลงไปด้วย รวมถึงจุดประสงค์ในการมาเมืองจีน ซึ่งจะตอบได้ 1 ข้อเท่านั้นหมายเลขไฟลท์หรือหมายเลขเที่ยวบินใน Arrival Card ให้กรอกหมายเลขไฟลท์ขาไป ใน Departure Card ให้กรอกหมายเลขไฟลท์ขากลับ สามารถดูรายละเอียดการกรอกได้ตามรูปภาพข้างต้น และเลือกดูเที่ยวบินไปประเทศจีนในราคาพิเศษได้ที่นี่ คลิก

 

3.ประเทศเกาหลีใต้

ขอบคุณรูปภาพ www.airport.kr

 

ใบ ตม.ของประเทศเกาหลีใต้มีเพียงแค่ใบขาเข้า หรือ Arrival Card เท่านั้น ช่องกรอกนามสกุลจะอยู่ก่อนช่องกรอกชื่อ การกรอกวันเดือนปีเกิด ให้เริ่มจากปี เดือนและวันตามลำดับ ที่อยู่ในไทยควรเป็นที่อยู่ตามหนังสือเดินทาง ระบุอาชีพ ที่อยู่และหมายเลขติดต่อระหว่างพักในเกาหลีใต้ให้ชัดเจน สนามบินต้นทางคือสนามบินที่เราขึ้นเครื่อง เช่น สนามบินสุวรรณภูมิหรือสนามบินดอนเมือง เป็นต้น สามารถดูรายละเอียดการกรอกได้ตามรูปภาพข้างต้น และเลือกดูเที่ยวบินไปประเทศเกาหลีใต้ในราคาพิเศษ ได้ที่นี่ คลิก

 

4.ประเทศสิงคโปร์

ขอบคุณรูปภาพจาก  www.ica.gov.sg

ใบ ตม. ของประเทศสิงคโปร์จะมี 2 ส่วนคือส่วนขาเข้า Arrival Card (2 ช่องแรกตามภาพประกอบ) และส่วนขาออก Departure Card (ช่องสุดท้ายตามภาพประกอบ) ซึ่งใช้บาร์โค้ดเลขชุดเดียวกัน ใบ ตม.จะเป็นแบบช่องตัวอักษรมาให้เลย ซึ่งเราต้องกรอกด้วยภาษาอังกฤษตัวพิมพ์ใหญ่ทั้งหมด 1 ตัวอักษรต่อ 1 ช่อง และเช็คเครื่องหมายถูกในส่วนที่ให้ตอบว่าใช่หรือไม่ใช่

 

ส่วนขาเข้า Arrival Card

 • ชื่อ – นามสกุล กรอกเว้นระยะห่างระหว่างชื่อและนามสกุล 1 ช่องตัวอักษร
 • หมายเลขหนังสือเดินทาง
 • ที่อยู่ในประเทศไทย
 • หมายเลขไฟลท์
 • ที่อยู่และเบอร์ติดต่อระหว่างพักในประเทศสิงคโปร์ (ใส่ชื่อและเบอร์ติดต่อโรงแรมที่เข้าพัก บ้านเพื่อนหรือบ้านญาติลงไปได้เลย)
 • ประเทศที่เกิดตามหนังสือเดินทาง
 • วันเกิด กรอกเป็นวัน เดือน ปี ตามลำดับ
 • ระยะเวลาที่จะพักในประเทศสิงคโปร์ ระบุเป็นจำนวนวัน
 • สัญชาติ
 • ชื่อเมืองก่อนมาประเทศสิงคโปร์ ตัวอย่างเช่น กรุงเทพฯ
 • ชื่อเมืองที่จะไปหลังออกจากสิงคโปร์ ถ้ากลับกรุงเทพก็ใส่ชื่อกรุงเทพได้เลย
 • ตอบคำถามเกี่ยวกับประวัติผู้เดินทาง
 • ลายเซ็น

ส่วนขาออก

 • ชื่อ – นามสกุลตามหนังสือเดินทาง
 • สัญชาติ

สามารถดูรายละเอียดการกรอกได้ตามรูปภาพข้างต้น และเลือกดูเที่ยวบินไปประเทศสิงคโปร์ในราคาพิเศษ ได้ที่นี่ คลิก 

 

5.ประเทศออสเตรเลีย

 

 

ขอบคุณรูปภาพจาก www.border.gov.au 

ใบ ตม.หรือบัตรผู้โดยสารขาเข้าประเทศออสเตรเลีย มีชื่อเรียกเป็นภาษาอังกฤษว่า Incoming Passenger Card ส่วนบัตรผู้โดยสารขาออกประเทศออสเตรเลีย มีชื่อเรียกเป็นภาษาอังกฤษว่า Outgoing Passenger Card ต้องกรอกด้วยปากกาหมึกดำหรือหมึกน้ำเงินเท่านั้น ใบ ตม.ออสเตรเลียมีสองหน้าแบบหน้าหลัง ซึ่งต้องกรอกข้อมูลให้ครบทั้ง 2 หน้า ใบ ตม.ที่ต้องกรอกจะเป็นภาษาอังกฤษตามตัวอย่างด้านบน ซึ่งเราสามารถใช้อีกตัวอย่างที่แปลเป็นภาษาไทยมากรอกข้อความในช่องที่ตรงกันลงบนใบ ตม.ภาษาอังกฤษได้ ดูรายละเอียดการกรอกได้ตามรูปภาพข้างต้น และเลือกดูเที่ยวบินไปประเทศออสเตรเลียในราคาพิเศษได้ที่นี่ คลิก

ประเทศญี่ปุ่น, เกาหลีใต้, จีน, สิงคโปร์ และออสเตรเลีย เป็นประเทศที่คนไทยนิยมเที่ยวจำนวนมาก อีกทั้งตั๋วเครื่องบินยังราคาสบายกระเป๋า แถมถ้าได้จองตํ่วเครื่องบินหรือจองโรงแรมกับ Traveloka  ก็จะหาได้ถูกและดีกันได้สบายขึ้น เพราะเขามีระบบการเปรียบเทียบราคาของทุกเที่ยวบินและโรงแรม เพื่อช่วยให้คุณสามารถเลือกในราคาตรงใจได้ง่ายๆ แบบไม่ต้องเปิดหลายเว็บไซต์พร้อมๆ กันให้ลำบากอีกด้วย