Bern (เบิร์น) เมืองหลวงของประเทศสวิตเซอร์แลนด์ ซึ่งที่มีความเป็นสวิตในแบบดั้งเดิมมาก เป็นเมืองโบราณเก่าแก่สร้างขึ้นเมื่อ800กว่าปีที่แล้ว โดยมีแม่น้ำ Aare (อาเร่) ล้อมรอบตัวเมืองเสมือนเป็น ป้อมปราการทางธรรมชาติไว้ 3 ด้าน คือ ทางด้านทิศเหนือ ทิศใต้ และทิศตะวันออก ส่วนทิศตะวันตกชาวเมือง ได้สร้างกำแพง และสะพานข้ามสามารถชักสะพานขึ้นลงได้